Üzlet Online

ÁSZF

Home  /  ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek az Uzlet-Online.hu szolgáltatásaihoz

Érvényes: 2015. December 05-től

I. A szolgáltató

A szolgáltató neve: Üzlet-Online.hu; Consult IT Technical Services Korlátolt Felelősségű Társaság (adószám: 24739487-2-41 cégjegyzékszám: 01-09-179773)
A szolgáltató székhelye: 1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt.
A virtuális szerver szolgáltatás ügyfélszolgálat elérhetőségei:
– Email: bedenek.eva@uzlet-online.hu
A továbbiakban Üzlet-Online.hu vagy Szolgáltató

II. A szerződés létrejötte és felmondása

Az igénylőnek, aki a szolgáltatást igénybe kívánja venni, szerződést kell kötnie a Szolgáltatóval, amely szerződés meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, valamint a választott szolgáltatást és annak díját. A szerződés megkötése a visszaigazolt Megrendelővel történik, ami tartalmazza az Előfizető adait (adminisztratív és technikai kapcsolat tartók) és a megrendelt szolgáltatást. A szerződési feltételek jelen dokumentumban rögzítettek. Kivételt képeznek az egyedi előfizetői szerződések, amikben az általános feltételekhez képest egyedi megállapodások találhatók

1. Az igénylő elektronikus úton (levélben vagy a Szolgáltató weboldalán lévő adatlap kitöltésével) vagy írásban jelzi a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát, majd a Szolgáltató tájékoztatja az igénylőt a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről.

2. A Szolgáltató, Előfizető, illetőleg igénylő (a továbbiakban együtt: felek) az előfizetői szerződést írásban vagy ráutaló magatartással – így különösen az előfizetői szolgáltatás igénybevételével – köthetik meg.

2.1. Írásbeli szerződéskötés:

Írásbeli szerződéskötés esetén az Előfizető ajánlatát az egyedi előfizetői szerződés Előfizető által aláírt példányának Szolgáltatóhoz való eljuttatásával teszi meg. A szerződés beérkezését követően a Szolgáltató visszaigazoló email megküldésével/átadásával fogadja el és igazolja a Szolgáltatói jogviszony létrejöttét („visszaigazolás”). A szerződés a visszaigazolás Előfizető részére történő rendelkezésre bocsátása napján (Szolgáltató általi megküldés napja) jön létre. Ha a felek az előfizetői szerződést írásban kötik meg, a Szolgáltató köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg az egyedi előfizetői szerződést – az Előfizető kérése esetén – az általános szerződési feltételek egy példányát az Előfizető rendelkezésére bocsátani. Emellett Szolgáltató jogosult a szerződés elektronikus úton történő visszaigazolására, amely esetben a szerződés ráutaló magatartással jön létre.

2.2. Ráutaló magatartással történő szerződéskötés:

Az igénylő az egyedi szolgáltatási szerződés megkötését elektronikus úton is kezdeményezheti a Szolgáltató honlapján elhelyezett ajánlati felhívás (megrendelő űrlap) elektronikus úton történő kitöltésével, amelyet Szolgáltató az előfizetői ajánlat elektronikus úton történő visszaigazolásával fogad el. A visszaigazolás Előfizető részére való, elektronikus úton történő hozzáférhetővé tételével jön létre a szerződés. Ráutaló magatartással történő szerződéskötés esetén az általános szerződési feltételek a http://uzlet-online.hu/aszf honlapon érhetők el.

3. A Szolgáltató 18 év életkort be nem töltött természetes személlyel nem köt előfizetői szerződést.

4. A Szolgáltató az Európai Unió területén nem bejegyzett jogi személlyel, továbbá az Európai Unió területén tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi természetes személlyel csak a felek egyező akarata esetén köt előfizetői szerződést.

5. A Szolgáltatás rendes felmondási ideje mindkét fél részéről 30 nap. Kivételt képeznek az III. és IV./4. pontban leírt esetek. Az Előfizető jogosult azonnali felmondásra, amennyiben a III./2. pontban meghatározottaktól a Szolgáltató eltér.

6. Éves szerződés esetén az Előfizető köteles az éves szerződéses ár és a listaár közötti különbséget, továbbá 14 000Ft (azaz tizennégyezer Forint) egyszeri szerződésmódosítási díjat a szolgáltató részére megfizetni. Az Előfizető jogosult azonnali felmondásra, amennyiben a III./2. pontban meghatározottaktól a Szolgáltató eltér, ez esetben a Szolgáltató nem tart igényt a díjkülönbözetre és a szerződésmódosítási díjra.

 

III. Fizetési rendelkezések

1. A megrendelt szolgáltatás ellenértéke kiegyenlíthető banki átutalással vagy a weboldalon keresztül online bankkártyás fizetéssel. A standard fizetési mód mindenkor az online befizetés. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként felszámolja.
Díjcsomag módosítás esetén a következő számlázási ciklusig esedékes többlet szolgáltatások kerülnek kiszámlázásra, napokban számolva, az új szolgáltatás rendelkezésre bocsátásának napjától.
Amennyiben az Előfizető a számlázási ciklus alatt kiegészítő szolgáltatásokat rendel, de ezek összege nem éri el az 1.499 (azaz egyezernégyszázkilencvenkilenc) Forintot, a díjtételek a következő havi díjakkal együtt kerülnek kiszámlázásra.

2. Havi díjfizetés:

A Szolgáltató minden hónapban (a szolgáltatás első megrendelésének napjától függően egyénileg meghatározott időpontban) elektronikus számlát állít ki az aktuális havi díjról, amely 8 napos fizetési határidejű. A Szolgáltató fenntartja a jogot az adott szolgáltatás korlátozására, ha azt érintő és 5 napnál régebben lejárt kiegyenlítetlen a számla.

3. Éves díjfizetés:

A Szolgáltató az esedékes éves díjat előre, az adott forduló napot követő hónapban számlázza 30 napos fizetési határidővel.

A szolgáltató fenntartja a jogot a 30 napnál régebben lejárt számlához tartozó szolgáltatás korlátozására.

 

4. Árak, akciók

A Szolgáltató a weblapján közzétett árak alapján értékesíti szolgáltatásait. Az akciós (kedvezményes) árak mindig csak a megadott feltételek megtartása mellett és visszavonásig érvényesek.

 

IV. A szolgáltatás igénybe vétele

1. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása kapcsán a tudomására jutó adatokat harmadik félnek nem adja ki (ez alól kivétel a számlázáshoz szükséges számlarendszerbe történő regisztrálás). A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ilyen adatokat kizárólag hibakeresési céllal felhasználhassa, amiről az Előfizetőt előzetesen tájékoztatja.

2. Az esetleges bármilyen leállásból keletkező károkért, elmaradt haszonért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

3. Az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltatás használatakor a vonatkozó törvényeket betartja, a mindenkori jogszabályokba (különös tekintettel a szerzői jogi törvényben foglaltakra) vagy az ÁSZF-be ütköző tevékenységet nem folytat és olyan adatokat sem tárol. A Szolgáltató bármilyen rendszerén tilos üzemeltetni az üzemvitelt és a rendszerek biztonságát veszélyeztető bármilyen tevékenység. Bármilyen hasonló esetben a Szolgáltatás azonnali hatállyal és teljes egészében korlátozható vagy megszüntethető és az Előfizetői Szerződés felmondható. Ilyen korlátozás vagy megszüntetés esetén Előfizető semmiféle kártérítésre nem tarthat igényt.

 

V. Adatvédelem

1. A Szolgáltató a saját rendszereiben minden jelszót és az Előfizető azonosítót egyirányú titkosítással tárolja. Az Előfizető rendszerén is hasonló rendszer elvárt, a fokozott biztonság érdekében. A Szolgáltató különösen felhívja az Előfizető figyelmét, hogy interneten található rosszindulatú programok miatt a felhasználónévvel megegyező vagy egyszerű számsor jellegű jelszavakat NE használjon semmilyen körülmények között.

2. A Szolgáltató a szervereit érintő tevékenységeket a hatókörén belül naplózza és 6 napra visszamenőleg tárolja. Az ilyen módon tudomására jutott adatokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki. Kivételt képeznek a hivatalos szervek hivatalos megkeresései.

3. Az Előfizető elfogadja, hogy az általa üzemeltetett weblapon a vonatkozó jogszabályok szerint kezeli az adatokat!

4. Az Előfizető elfogadja és beleegyezik, hogy a Szolgáltató elektromos számlázási rendszerbe harmadik félhez őt beregisztrálja.

 

VI. A szolgáltatások igénybevételéről

A tárhely szolgáltatások használatának elfogadható módja

A web tárhely weblapok közzétételére használható. Tilos illegális vagy jogvédett tartalom engedély nélküli feltöltése, közzététele.
A szolgáltató által nyújtott kedvezményes szolgáltatásokat egy személy csak egyszer veheti igénybe. Ellenkező esetben a szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy figyelmeztetés nélkül törölje a felhasználó minden fiókját.
A tárhelyen csak olyan fájlok tarthatók, amikre van rámutató link.
A tárolt fájlok hossza nem lehet több 2Mbnál.
A weblap tartalmának meg kell felelnie az aktuális Magyar törvényeknek és előírásoknak.
A szolgáltató a web tárhelyen tárolt adatokért felelősséget nem vállal.

 

Eljárás különleges esetekben

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást korlátozza/felfüggessze, amennyiben az Előfizető – az Internet általános szabályainak (Netikett) – nem megfelelően használja szerver számítógépét. Kiemelten ilyen eseteknek tekintjük a következőket:

  • SPAM levelek küldése az Interneten (kéretlen üzleti ill. reklámcélú e-mail -ek) illetve ezen levelekre válasz fogadása.
  • Warez oldalak üzemeltetése
  • Bármilyen jellegű támadást vagy scannelést indítani
  • Torrent klienst futtatni (illegális tartalom esetén)

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást veszélyeztető, az Előfizetőt érintő, támadás (DOS, DDOS, stb) miatt a szolgáltatást azonnali hatállyal, előzetes figyelmeztetés nélkül felfüggessze.

A korlátozás időtartama alatt az Előfizető nem mentesül a díjfizetés alól. Felfüggesztés estén az Előfizető az aktuális havidíj hátralékra nem jogosult.

 

VII. Egyéb rendelkezések

1. A Felek az esetleges vitáikat elsősorban békés úton próbálják rendezni.

2. A jelen dokumentumban nem szabályzott kérdésekben a mindenkori Ptk. és vonatkozó internetes szabványok mérvadóak.

3. A Felek a jogviták rendezésére Fővárosi Törvényszék illetékességét ismerik el.